ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΜΟΟC) ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ ERASMUS+“CONNECT”

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει ως Συντονιστής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: “Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης” (“Upskilling of sChools’ teachers to effectively support ONliNE EduCaTion” με ακρωνύμιο “CONNECT”) – GRANT AGREEMENT 2020- 1-ELo-KA226-SCH-094578. Πρόκειται για σύμπραξη φορέων από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο : ΠΔΕ Αττικής,  Computer Technology Institute and Press “Diophantus”, Institute for Educational Technology (CNR-ITD), University of Cyprus (CY), με κοινό σκοπό την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων (skills) των εκπαιδευτικών, την εξοικείωση τους με καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως η μικτή μάθηση (blended learning) και η ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom), τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ενίσχυση της ενεργητικής μάθησης των εκπαιδευομένων.

Η προσέγγιση “CONNECT» αξιοποιεί την πολύτιμη εμπειρία, που αποκτήθηκε από  την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Φιλοδοξεί να υποστηρίξει τη βελτίωση μιας σχολικής εκπαίδευσης, που προάγει την υψηλή ποιότητα και τη συμπερίληψη, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι είναι ανθεκτική στην αντιμετώπιση ανάλογων προκλήσεων σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, έχουν αναπτυχθεί Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs), για  τα ακόλουθα  διδακτικά αντικείμενα: Μαθηματικά, Φυσική-Φυσικές Επιστήμες και Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά-Γαλλικά) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση(Γυμνάσιο) και παρέχουν τα ακόλουθα οφέλη:

 • Συγκεντρώνουν όλο το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών, όπως η ανεστραμμένη τάξη (Flipped Classroom) και η Μικτή Μάθηση (Blended Learning), σε ένα σύνολο από ψηφιακούς πόρους (resources) για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων.
 • ●     Επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει τις γνώσεις του, μέσω κατάλληλων κουίζ αυτοαξιολόγησης και στο τέλος να λάβει πιστοποίηση (certification) ως επιβράβευση των προσπαθειών του.

Στο εν λόγω πρόγραμμα επιμόρφωσης, μπορούν να λάβουν μέρος οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και τις Ξένες γλώσσες (Αγγλικά-Γαλλικά). Για να ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα θα πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

 1. Εγγραφή στο Σύστημα, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως Όνομα και Επώνυμο. Υπενθυμίζουμε ότι με τον τρόπο που θα γίνει η εγγραφή των στοιχείων στο Σύστημα, με τον ίδιο τρόπο θα εμφανίζονται τα στοιχεία στην Πιστοποίηση.
 2. Αφού έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή στο Σύστημα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προχωρήσουν στην εγγραφή (enrolment) τους στα μαθήματα
 3. Μελέτη του υποστηρικτικού υλικού του κάθε διαδικτυακού μαθήματος.
 4. Ολοκλήρωση των quizzes αυτοαξιολόγησης.
 5. Ολοκλήρωση του τελικού quiz για την Πιστοποίηση (εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλα τα μαθήματα).

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να κρίνουν τα εκπαιδευτικά σενάρια, που εκπονήθηκαν, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια και παρέχοντας ανατροφοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος.

Τα Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα είναι διάρκειας 100 ωρών (θα ολοκληρωθούν 31 Μαρτίου 2023). Η εγγραφή στο σύστημα ξεκινάει από 1 Ιανουαρίου 2023. Τα Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://connect-erasmusproject.eu/mooc/

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος :

Δρ Γεώργιος Κόσυβας, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Αττικής. 

Το ενημερωτικό υλικό, τα παραγόμενα αποτελέσματα, οι δράσεις και κάθε σχετική πληροφόρηση, είναι προσβάσιμα μέσω των παρακάτω:

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής: https://pdeattikis.gr/EU/

Project Website: https://connect-erasmusproject.eu/index.php/en/

Advertisement

Ανακοίνωση για 24/1/2023

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 οι μαθητές και οι μαθήτριες δε θα προσέλθουν στο σχολείο, καθώς δε θα γίνουν μαθήματα (πρωινή ζώνη, πρωινό και ολοήμερο πρόγραμμα) λόγω συμμετοχής των εκπαιδευτικών του σχολείου μας σε επιμορφωτική ημερίδα που διοργανώνει το 1ο ΠΕ.Κ.ΕΣ με υπεύθυνη συντονισμού την κα Γεωργία Πολυζώη.

Ο Διευθυντής

Ηλίας Γιούργας

Βαθμολογία Α΄τριμήνου

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα   19/12/2022 , στις 13:15,  θα δοθούν οι έλεγχοι προόδου του Α΄τριμήνου  για  τις Γ΄, Δ΄, Ε΄και Στ΄ τάξεις. Για τις Α΄και Β΄τάξεις, την ίδια ώρα, θα γίνει προφορική ενημέρωση των γονέων σχετικά με την πρόοδο των μαθητών από τους/τις εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Ανακοίνωση για τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου.

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, την Πέμπτη 17/11/2022, ημέρα εορτασμού της γιορτής του πολυτεχνείου θα πραγματοποιηθεί γιορτή στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου που διοργανώνεται από τους μαθητές της Ε΄ τάξης του Σχολείου. Ώρα έναρξης της γιορτής 08.30. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα προσέλθουν στο σχολείο από 08.15 έως 08.30 και θα παραμείνουν στο σχολείο περίπου ως τις 09.30. Στη συνέχεια θα αποχωρήσουν.

Δε θα λειτουργήσει η Πρωινή Ζώνη και το Ολοήμερο.  Τη γιορτή μπορούν να παρακολουθήσουν και γονείς.

Παρακαλούνται οι γονείς να μεριμνήσουν για την έγκαιρη παραλαβή των παιδιών με τη λήξη της γιορτής.

                                                                             Ο Δ/ΝΤΗΣ

                                                                                                ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΗΛΙΑΣ

Ανακοίνωση για την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022

Την Πέμπτη 27/10/2022, ημέρα εορτασμού της εθνικής γιορτής της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί γιορτή στην αίθουσα εκδηλώσεων που διοργανώνεται από τους μαθητές της Δ΄ τάξης του Σχολείου. Ώρα έναρξης της γιορτής 10.30. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα προσέλθουν στο σχολείο από 10.15 έως 10.30 και θα παραμείνουν στο σχολείο περίπου ως τις 11.45. Στη συνέχεια θα αποχωρήσουν.

Δε θα λειτουργήσει η Πρωινή Ζώνη , ούτε το Ολοήμερο.  Τη γιορτή μπορούν να παρακολουθήσουν και γονείς.

Παρακαλούνται οι γονείς να μεριμνήσουν για την έγκαιρη παραλαβή των παιδιών με τη λήξη της γιορτής.

Ο Διευθυντής

Ηλίας Γιούργας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΧΟΡΩΔΙΑΣ

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών του 12ου Δημ. Σχ. Ζωγράφου,

 Στα πλαίσια της λειτουργίας των εκπαιδευτικών ομίλων, προτείνεται, από την εκπαιδευτικό μουσικής του σχολείου, και υπεύθυνη για τον όμιλο,  Ζωή Κοντώση,  για το σχ. έτος 2022-2023, η συγκρότηση  Ομίλου Χορωδίας, με ημέρα και ώρα λειτουργίας  13:30-15:00 κάθε Τρίτη.  Μέλη της χορωδίας δύνανται να είναι μαθητές/τριες από τις τάξεις Β΄- ΣΤ΄, έπειτα από ακρόαση, λόγω, τόσο της φύσης του αντικειμένου, όσο και του περιορισμού  στον αριθμό των μελών κάθε ομίλου.

  Όποιοι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν το παιδί τους να λάβει μέρος στην παραπάνω διαδικασία, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την υπεύθυνη δήλωση και να την επιστρέψουν στην εκπαιδευτικό μουσικής ή στον δάσκαλο της τάξης, μέχρι τη Δευτέρα 17/10/22.

Με εκτίμηση,

Η εκπαιδευτικός μουσικής

Ζωή Κοντώση

Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να τυπώσετε την υπεύθυνη δήλωση , μπορείτε να την παραλάβετε από το σχολείο.

Υπεύθυνη Δήλωση

Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας πρόληψης DIGICARE4YOU-Κέντρο Υγείας Ζωγράφου

Ενημερωτικό γράμμα-σχολεία

Ώρες επικοινωνίας με τους γονείς


 Τμήμα 
                 ΕκπαιδευτικόςΏρα μηνιαίας επικοινωνίας με τους γονείςΏρα εβδομαδιαίας τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους γονείς
Α1Καραγκούνη Νεφέλη1η Πέμπτη κάθε μήνα 13:30-14:00Κάθε Πέμπτη 11:45-12:25
Α2Χατζάκη Δέσποινα1η Τρίτη κάθε μήνα 13:30-14:00Κάθε Τετάρτη 10:00-10:45
Β1Υφαντή Ελένη1η Τεταρτη καθε μηνα 13.30-14.00Τριτη 10.00-10.45
Β2Τρίκα Μαρία1η Πέμπτη κάθε μήνα13.30-14.00Πέμπτη 11.45-12.25  
Β3Πλακαλή Δήμητρα1η Τετάρτη κάθε μήνα 13:30-14:00Κάθε Δευτέρα 10:00-10:45
Γ1Σκεμπέ Μαρία1η Πέμπτη κάθε μήνα 13:30 – 14:00Τετάρτη 10:45-11:30
Γ2Καγκαράκη Βασιλική1η  Τετάρτη κάθε μήνα 13.30-14.00Κάθε Τρίτη 10:00-10-45
Γ3Βασιλοπούλου Δήμητρα1η Παρασκευή κάθε μήνα 13.30-14.00Κάθε Δευτέρα 11.45-12.25
Δ1Μακρή Ζαχαρούλα1η Δευτέρα κάθε μήνα13.30-14.00Τετάρτη 11:00-11.30
Δ2Μακρυδάκη Σταυρούλα1η Τρίτη κάθε μήνα 13:30-14:00Κάθε Τετάρτη 9:00-9:40
Ε1Χορτίκογλου Βασίλειος1η Πέμπτη κάθε μήνα 13:30-14:00Κάθε Πέμπτη 10:00-10:45
Ε2Παπαδοπούλου Γεωργία 1η Τετάρτη κάθε μήνα 13:30-14:00Κάθε Τετάρτη 10:00-10:45 
Στ1Καραγιωργάκη Ειρήνη                     1η Παρασκευή κάθε μήνα 13:30-14:00Κάθε Τετάρτη    11:45- 12:25                                         
Στ2Καββαδάς Παναγιώτης1η Τετάρτη κάθε μήνα13:30 – 14:00Κάθε Παρασκευή 9:05 – 9:35
Στ3Χριστόπουλος Νικόλαος1η Τρίτη κάθε μήνα 13:30-14:00Κάθε Τρίτη 10:00-10:45
Συμπλήρωση ωραρίου ΟλοήμεροΓραβάλου ΙωάνναΤετάρτη 12:25-13:00
Συμπλήρωση ωραρίου ΟλοήμεροΚουκοβίνης Γεώργιοςπαρασκευή 12:25-13:00
Συμπλήρωση ωραρίου ΟλοήμεροΚόρδη ΔήμητραΚάθε Τρίτη 12:35-13:00
Συμπλήρωση ωραρίου ΟλοήμεροΠαπαδήμας ΛάμπροςΚάθε Τρίτη 12:35-13:00
Διευρυμένο ΟλοήμεροΛιάρα ΕυαγγελίαΚάθε Δευτέρα 15:00-15:45
Τμήμα Ένταξης Παπαδοπούλου Παρασκευή 1η Τρίτη κάθε μήνα 12:40-13:15Δευτέρα 12:40-13:10
Τμήμα Ένταξης  Χριστοπούλου Βασιλική 1η Τετάρτη κάθε μήνα12:40-13:15Τρίτη 11:30-12:15
ΜουσικήςΚοντώση  Ζωή 1η Τετάρτη κάθε μήνα 13:30-14:00Πέμπτη 10:10-10:40
Θεατρικής ΑγωγήςΚαλλαρά Γεωργία1η Τετάρτη κάθε μήνα 13:15-14:00 Τρίτη 9:00-9:40
Εικαστικών Ζηρογιάννη Αστερία1η Δευτέρα κάθε μήνα 13:00-14:00Δευτέρα 12:30-13:15
ΠληροφορικήςΤΠΕΘαλασσινού ΕλένηΚάθε Πέμπτη 11:40-12:25
Φυσικής Αγωγής Λοΐζου ΜαρίαΔευτέρα 10:10-10:40
Φυσικής ΑγωγήςΣτογιάννου ΒασιλικήΚάθε Τρίτη 12:30-13:00
Αγγλικών 1Κατσαρέα Μαρίκα1η Τετάρτη κάθε μήνα 13:30-14:00Τρίτη 10:00-10:45
Αγγλικών 2Γκέκα Αικατερίνη1η Τετάρτη κάθε μήνα 13:30-14:00Τετάρτη 09:00-09:40
Γαλλικών  Στεφανοπούλου Ελένη Τετάρτη 11:30-12:00,
Γερμανικών 1Μαγγανάρη ΣτυλιανήΚάθε Παρασκευή 10:45-11:30
Γερμανικών 2
(Παράλληλη Στήριξη)Κορφιάτη ΑδαμαντίαΔευτέρα 9:00-9:40
(Παράλληλη Στήριξη)Γκούντα ΕυαγγελίαΤετάρτη 11:45-12:25
(Παράλληλη Στήριξη)Θεοχάρη ΧριστίναΔευτέρα 10:45-11:30
(Παράλληλη Στήριξη)Μπάλλα Ηλιάνα1η Τρίτη κάθε μήνα 13:30-14:00Τετάρτη 10:00-10:45
(Παράλληλη στήριξη) Αντωνίου Όλγα ΑλεξίαΤρίτη 13:15-14:00

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2022-23

Το σχολείο από την Τρίτη 13/9/2022 θα λειτουργήσει με πλήρες πρωινό ωράριο.  και ολοήμερο για τους μαθητές όλων των τάξεων.

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα του αναβαθμισμένου ολοήμερου για φέτος  η πρώτη αποχώρηση θα είναι 2.55 μ.μ.,  η δεύτερη  3.50 μ.μ. και για όσους μαθητές δήλωσαν το διευρυμένο ολοήμερο 5.30 μ.μ. .

 Η πρωινή υποδοχή-ζώνη και το διευρυμένο δε θα λειτουργήσει ακόμη.  

Παρακαλούμε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του σχολείου.

Προσέλευση μαθητών

 • Η είσοδος στο σχολείο κατά την προσέλευση του πρωινού προγράμματος θα γίνεται από την πάνω πόρτα του πεζόδρομου (Γρηγορίου Αυξεντίου). Η πόρτα  του σχολείου (πάνω προαύλιο -πεζόδρομος) θα ανοίγει για την προσέλευση των μαθητών/τριών 8.00-8.15π.μ. Μετά το χτύπημα του κουδουνιού οι πόρτες θα κλειδώνουν. Παρακαλούμε, να φροντίσετε για την έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/τριών στο σχολείο.
 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος γονέων ή συνοδών στους χώρους του σχολείου.
 • Οι μαθητές προσέρχονται μόνοι τους εντός του σχολικού χώρου. Στην είσοδο θα υπάρχει εφημερεύων/ουσα εκπαιδευτικός.
 • Θα γίνεται πρωινή συγκέντρωση και προσευχή στο προαύλιο.

Αποχώρηση μαθητών

 • Οι μαθητές/τριες αποχωρούν πάντα σε σταθερή ώρα καθημερινά. Οι ώρες αποχώρησης είναι για το κανονικό ωράριο (πρωινό πρόγραμμα)  13.15 και για το ολοήμερο πρόγραμμα 14.55 ή 15.50 ανάλογα με τη δήλωσή σας. Οι ώρες αυτές ισχύουν για όλες τις ημέρες.
 • Οι μαθητές/τριες του πρωινού προγράμματος, 13.15, μετά το πέρας του ωραρίου τους θα αποχωρούν κατά τμήματα ως εξής:
 1. Οι Α, Β και Γ τάξεις  από την έξοδο του πάνω προαύλιου χώρου (στον πεζόδρομο Αυξεντίου).
 2. Οι Δ, Ε και ΣΤ τάξεις από την έξοδο του μεσαίου προαύλιου χώρου (στον πεζόδρομο Αυξεντίου).
 3. Το ολοήμερο αποχωρεί από την έξοδο της οδού Ιοκάστης.
 • Παρακαλούμε να βρίσκεστε έγκαιρα στην ανάλογη έξοδο για την παραλαβή των παιδιών σας.

Μετά το πέρας του χρόνου αποχώρησης (13.15-13.25) οι πόρτες για λόγους ασφάλειας θα κλειδώνουν.

Ο Δ/ντής του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου

 Γιούργας Ηλίας

Ανακοίνωση για τον Αγιασμό

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2022-23

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας.

Ο Αγιασμός θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του άνω προαυλίου τη

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 9.45 π.μ.

 • Όλοι οι μαθητές  θα προσέλθουν στο σχολείο από 9.30 π.μ. ως 9.44 π.μ. από τον πεζόδρομο Αυξεντίου – είσοδος του άνω προαύλιου χώρου όπου θα γίνει η συγκέντρωση και ο αγιασμός.
 • Αμέσως μετά το πέρας του αγιασμού οι μαθητές θα αποχωρήσουν.
 • Θα παραμείνουν στο χώρο του προαυλίου μόνο οι γονείς και οι μαθητές των τμημάτων της Α΄τάξης για μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τον Δ/ντή και τις δασκάλες των τμημάτων.
 • Μόνο οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης θα έχουν μαζί τους τις τσάντες τους για να παραλάβουν βιβλία.
 • Βεβαιώσεις επίσκεψης γονέα για χρήση ως δικαιολογητικό για λήψη άδειας θα δίνονται μετά το πέρας του Αγιασμού από την πλευρά της κεντρικής εισόδου του σχολείου (είσοδος Ιοκάστης).

Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά!

Ο Δ/ντής και οι εκπαιδευτικοί του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου

Αρέσει σε %d bloggers: