Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α΄τάξη κατά το σχ.έτος 2023-24

12ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α΄τάξη κατά το σχ.έτος 2023-24

Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται μαθητές- μαθήτριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως 31-12-2017 (δηλ. έχουν ηλικία έξι (6) ετών)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την εγγραφή των παιδιών σας θα πρέπει να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε και να υπογράψετε (κάτω από την υπογραφή να αναγράφεται ολογράφως και το όνομα αυτού που υπογράφει), τα παρακάτω έντυπα τα οποία υπάρχουν σε φωτοτυπία και στο σχολείο για τους γονείς που δε διαθέτουν εκτυπωτή

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής μαθητή (υπάρχει και σε έντυπη μορφή στο σχολείο.)
 2. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (απόδειξη Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π  ή συμφωνητικό μίσθωσης ή άλλο αποδεικτικό κατοικίας)
 3. Βιβλιάριο υγείας του παιδιού (ελέγχονται οι εμβολιασμοί-φωτοτυπία της σελίδας με το όνομα του παιδιού και των σελίδων με τα εμβόλια.)
 4. Ατομικό Δελτίο Υγείας. (Α.Δ.Υ.Μ.) (Το έντυπο το παίρνετε από το σχολείο για συμπλήρωση από παιδίατρο, ή κάντε λήψη πατώντας επάνω στον σύνδεσμο). Μπορείτε να το προσκομίστε μέχρι το άνοιγμα του σχολείου για τη νέα σχολική χρονιά
 5. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου
 6. Για το Ολοήμερο πρόγραμμα, συμπληρώνετε το έντυπο-αίτηση (υπάρχει και σε έντυπη μορφή στο σχολείο). Το σχ.έτος 2023-24 θα γίνονται  δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α.(Β 3838). Επίσης στην ίδια Αίτηση – Δήλωση μπορείτε να δηλώσετε για την πρωινή Ζώνη του Ολοήμερου ώστε, αν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και μας δοθεί η δυνατότητα να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πρόγραμμα Πρωινής Ζώνης (07.00 με 08.00).

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Οι εγγραφές θα γίνουν από 1 μέχρι 20 Μαρτίου  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:30 π.μ. έως 2:00 μ.μ. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 • Παιδιά που έχουν αδελφό/ή μαθητή/τρια να το δηλώσουν για να εγγραφούν στο ίδιο σχολείο
 • Για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ. Σε περίπτωση όμως  που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή του σε σχολική μονάδα της χώρας, ο γονέας/ κηδεμόνας  θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool».
 • Οι αλλοδαποί/ές μαθητές/τριες εγγράφονται στην Α’ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο.

Ζωγράφου, 23-2-2023

Αίτηση – δήλωση για ολοήμερο

Όριο διευθύνσεων

Advertisement

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΜΟΟC) ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ ERASMUS+“CONNECT”

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει ως Συντονιστής στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: “Αναβάθμιση των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης” (“Upskilling of sChools’ teachers to effectively support ONliNE EduCaTion” με ακρωνύμιο “CONNECT”) – GRANT AGREEMENT 2020- 1-ELo-KA226-SCH-094578. Πρόκειται για σύμπραξη φορέων από την Ελλάδα, την Ιταλία και την Κύπρο : ΠΔΕ Αττικής,  Computer Technology Institute and Press “Diophantus”, Institute for Educational Technology (CNR-ITD), University of Cyprus (CY), με κοινό σκοπό την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων (skills) των εκπαιδευτικών, την εξοικείωση τους με καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως η μικτή μάθηση (blended learning) και η ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom), τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ενίσχυση της ενεργητικής μάθησης των εκπαιδευομένων.

Η προσέγγιση “CONNECT» αξιοποιεί την πολύτιμη εμπειρία, που αποκτήθηκε από  την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Φιλοδοξεί να υποστηρίξει τη βελτίωση μιας σχολικής εκπαίδευσης, που προάγει την υψηλή ποιότητα και τη συμπερίληψη, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι είναι ανθεκτική στην αντιμετώπιση ανάλογων προκλήσεων σε έναν κόσμο που αλλάζει.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, έχουν αναπτυχθεί Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCs), για  τα ακόλουθα  διδακτικά αντικείμενα: Μαθηματικά, Φυσική-Φυσικές Επιστήμες και Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά-Γαλλικά) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση(Γυμνάσιο) και παρέχουν τα ακόλουθα οφέλη:

 • Συγκεντρώνουν όλο το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών, όπως η ανεστραμμένη τάξη (Flipped Classroom) και η Μικτή Μάθηση (Blended Learning), σε ένα σύνολο από ψηφιακούς πόρους (resources) για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών σεναρίων.
 • ●     Επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει τις γνώσεις του, μέσω κατάλληλων κουίζ αυτοαξιολόγησης και στο τέλος να λάβει πιστοποίηση (certification) ως επιβράβευση των προσπαθειών του.

Στο εν λόγω πρόγραμμα επιμόρφωσης, μπορούν να λάβουν μέρος οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και τις Ξένες γλώσσες (Αγγλικά-Γαλλικά). Για να ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα θα πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

 1. Εγγραφή στο Σύστημα, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία, όπως Όνομα και Επώνυμο. Υπενθυμίζουμε ότι με τον τρόπο που θα γίνει η εγγραφή των στοιχείων στο Σύστημα, με τον ίδιο τρόπο θα εμφανίζονται τα στοιχεία στην Πιστοποίηση.
 2. Αφού έχει πραγματοποιηθεί η εγγραφή στο Σύστημα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προχωρήσουν στην εγγραφή (enrolment) τους στα μαθήματα
 3. Μελέτη του υποστηρικτικού υλικού του κάθε διαδικτυακού μαθήματος.
 4. Ολοκλήρωση των quizzes αυτοαξιολόγησης.
 5. Ολοκλήρωση του τελικού quiz για την Πιστοποίηση (εφόσον έχουν ολοκληρωθεί όλα τα μαθήματα).

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να κρίνουν τα εκπαιδευτικά σενάρια, που εκπονήθηκαν, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια και παρέχοντας ανατροφοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος.

Τα Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα είναι διάρκειας 100 ωρών (θα ολοκληρωθούν 31 Μαρτίου 2023). Η εγγραφή στο σύστημα ξεκινάει από 1 Ιανουαρίου 2023. Τα Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://connect-erasmusproject.eu/mooc/

Επιστημονικά Υπεύθυνος του Προγράμματος :

Δρ Γεώργιος Κόσυβας, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Αττικής. 

Το ενημερωτικό υλικό, τα παραγόμενα αποτελέσματα, οι δράσεις και κάθε σχετική πληροφόρηση, είναι προσβάσιμα μέσω των παρακάτω:

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής: https://pdeattikis.gr/EU/

Project Website: https://connect-erasmusproject.eu/index.php/en/

Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας πρόληψης DIGICARE4YOU-Κέντρο Υγείας Ζωγράφου

Ενημερωτικό γράμμα-σχολεία

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας 2021-22

12ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου

Σχ. Έτος 2021-22


 Τμήμα 
                 ΕκπαιδευτικόςΏρα εβδομαδιαίας τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους γονείς
Α1Υφαντή ΕλένηΚαθε Παρασκευη 11.45-12.25
Α2Τρίκα ΜαρίαΚάθε Πέμπτη 11.45-12.25
Α3Πλακαλή ΔήμητραΚάθε Τρίτη 10:00-10:45
Β1Σκεμπέ ΜαρίαΚάθε Παρασκευή 10:45 – 11:30
Β2Ξευγένη Λαμπρινή Κάθε Τρίτη 10:45 – 11:30
Β3Χατζάκη Δέσποινα Κάθε Πέμπτη 10:45-11:30
Γ1Μακρή ΖαχαρούλαΚάθε Πέμπτη 12:30-13:15
Γ2Μακρυδάκη ΣταυρούλαΚάθε Δευτέρα 12:40-13:10
Δ1Βασιλοπούλου ΔήμητραΚάθε Τρίτη 11:50-12:25
Δ2Καγκαράκη Βασιλική  Κάθε Τρίτη12:30 -13:15
Ε1Καραγιωργάκη Ειρήνη Κάθε Πέμπτη 11:00-11:45
Ε2Καββαδάς Παναγιώτης Κάθε Δευτέρα 11:45-12:25
Ε3Χριστόπουλος Νικόλαος Κάθε Τρίτη 10:00 – 10:45
Στ1Χορτίκογλου Βασίλειος                        Κάθε Πέμπτη 10:00-10:45                                                                 
Στ2Σακέλλιος ΑπόστολοςΚάθε Πέμπτη 10:00 – 11:30
Συμπλήρωση ωραρίου ΟλοήμεροΓραβάλου ΙωάνναΚάθε Πέμπτη 12:25-13:00
Συμπλήρωση ωραρίου ΟλοήμεροΓκρέκας Παναγιώτης
Συμπλήρωση ωραρίου ΟλοήμεροΦώτης ΓεώργιοςΚάθε Τρίτη 12:30-13:00
Τμήμα Ένταξης Παπαδοπούλου Παρασκευή Κάθε Τρίτη 11.30 – 12.15
Τμήμα Ένταξης  Χριστοπούλου Βασιλική Κάθε Δευτέρα 12:30 – 13.15
ΜουσικήςΚοντώση  Ζωή Κάθε Τετάρτη11:50 – 12:20
Θεατρικής ΑγωγήςΚαλλαρά Γεωργία
Εικαστικών Κασίμη ΔιονυσίαΚάθε Τετάρτη 11:45-12:25
ΠληροφορικήςΤΠΕΘαλασσινού ΕλένηΚάθε Πέμπτη 9:00-9:40
Φυσικής Αγωγής Δασκολιάς Κωνσταντίνος Κάθε Πέμπτη 9:00-9:40
Φυσικής ΑγωγήςΛοΐζου ΜαρίαΚάθε Τετάρτη 10:45-11:30
Αγγλικών 1Κατσαρέα ΜαρίκαΚάθε Πέμπτη 10.00-11.30
Αγγλικών 2Γουρνάκη ΔέσποιναKάθε Τρίτη 11.00-11.30
Αγγλικών 3Γκέκα ΑικατερίνηΚάθε Τετάρτη 9:00-9:40
Γαλλικών  Στεφανοπούλου Ελένη Κάθε Πέμπτη 11:30-11:45
Γερμανικών 1Μαγγανάρη ΣτυλιανήΚάθε Πέμπτη9.30-10.00
Γερμανικών 2Αγραφιώτη ΠολυξένηΚάθε Πέμπτη11:00-11:30
(Παράλληλη Στήριξη)Αγιάμπαση Ειρήνη Κάθε Δευτέρα 10.00-10:30
(Παράλληλη Στήριξη)Γκούντα Ευαγγελία
(Παράλληλη Στήριξη)Θεοχάρη Χριστίνα
(Παράλληλη Στήριξη)Κούρκουλου ΙωάνναΚάθε Τετάρτη 10:00-10:45
(Παράλληλη στήριξη) Λαγού ΚωνσταντίναΚάθε Δευτέρα 10:00-10:45
(Παράλληλη Στήριξη)Τζιώλα ΦρειδερίκηΚάθε Πέμπτη11:45-12:30

Τηλέφωνο Διεύθυνσης : 210 7488423

Τηλέφωνο Γραφείου Δασκάλων: 210 7700633

Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία(Π.Σ. -ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022.

Εφημερίδα της κυβερνήσεως

Εγκύκλιος

Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α΄τάξη κατά το σχ.έτος 2021-22

Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται μαθητές- μαθήτριες που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως 31-12-2015 (δηλ. έχουν ηλικία έξι (6) ετών)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την εγγραφή των παιδιών σας θα πρέπει να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε και να υπογράψετε (κάτω από την υπογραφή να αναγράφεται ολογράφως και το όνομα αυτού που υπογράφει), τα παρακάτω έντυπα τα οποία υπάρχουν σε φωτοτυπία και στο σχολείο για τους γονείς που δε διαθέτουν εκτυπωτή

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής μαθητή (υπάρχει και σε έντυπη μορφή στο σχολείο.)
 2. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (απόδειξη Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π  ή συμφωνητικό μίσθωσης ή άλλο αποδεικτικό κατοικίας)
 3. Βιβλιάριο υγείας του παιδιού (ελέγχονται οι εμβολιασμοί-φωτοτυπία της σελίδας με το όνομα του παιδιού και των σελίδων με τα εμβόλια.)
 4. Ατομικό Δελτίο Υγείας. (Α.Δ.Υ.Μ.) (Το έντυπο το παίρνετε από το σχολείο για συμπλήρωση από παιδίατρο, ή κάντε λήψη πατώντας επάνω στον σύνδεσμο). Μπορείτε να το προσκομίστε μέχρι το άνοιγμα του σχολείου για τη νέα σχολική χρονιά
 5. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου
 6. Για το Ολοήμερο πρόγραμμα, συμπληρώνετε το έντυπο-αίτηση (υπάρχει και σε έντυπη μορφή στο σχολείο). Το σχ.έτος 2021-22 θα γίνονται  δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α.(Β 3838). Επίσης στην ίδια Αίτηση – Δήλωση μπορείτε να δηλώσετε για την πρωινή Ζώνη του Ολοήμερου ώστε, αν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και μας δοθεί η δυνατότητα να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πρόγραμμα Πρωινής Ζώνης (07.00 με 08.00).

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Οι εγγραφές θα γίνουν από 1 μέχρι 20 Μαρτίου  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. έως 12:30 μ.μ. 
 • Οι εγγραφές λόγω των ειδικών συνθηκών και των μέτρων προφύλαξης από τη μετάδοση του COVID-19, θα γίνονται κατόπιν τηλεφωνικού  ραντεβού στο τηλέφωνο 2107488423.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 • Παιδιά που έχουν αδελφό/ή μαθητή/τρια να το δηλώσουν για να εγγραφούν στο ίδιο σχολείο
 • Για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ. Σε περίπτωση όμως  που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή του σε σχολική μονάδα της χώρας, ο γονέας/ κηδεμόνας  θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool».
 • Οι αλλοδαποί/ές μαθητές/τριες εγγράφονται στην Α’ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Λόγω των ειδικών συνθηκών και για την προφύλαξη από τη μετάδοση του COVID-19, παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που αφορούν τον συνωστισμό σε κλειστούς χώρους- υπηρεσίες, τα σχετικά με τη χρήση της μάσκας και του αντισηπτικού, καθώς και την τήρηση των αποστάσεων.

Ζωγράφου, 26-2-2021

Ο Διευθυντής

Ηλίας Γιούργας

αίτηση -δήλωση εγγραφής

αίτηση -δήλωση για ολοήμερο

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

όρια διευθύνσεων

Εγκύκλιος εγγραφών

Ώρες επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.


 Τμήμα 
                 ΕκπαιδευτικόςΏρα εβδομαδιαίας τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους γονείς
Α1Λώλη ΜαίρηΚάθε Παρασκευή                11:40 – 12:15
Α2Τσιάμη ΕλένηΚάθε Τρίτη 11:40-12:15
Α3Χατζάκη ΔέσποιναΚάθε Παρασκευή                11:40 – 12:15
Β1Παπαδημητρίου Καλλιρρόη Κάθε Τρίτη 9:55-10:40
Β2
Τρίκα Μαρία
Κάθε Τρίτη 9.55-10.35
Γ1
Βασιλοπούλου Δήμητρα
Κάθε Πέμπτη 10:40-11:25
Γ2Καγκαράκη ΒάσωΚάθε Παρασκευή: 12:30-13:05
Δ1Κάλφα ΜαρίαΚάθε Τρίτη 9:15 – 10:00
Δ2Μακρή ΖαχαρούλαΚάθε Πέμπτη 12:45 – 13:15
Δ3Υφαντή Ελένη Καθε Παρασκευη 12:30 _ 13:00
Ε1Χορτίκογλου ΒασίληςΚάθε Τρίτη 12:00-12:40
Ε2Χριστόπουλος ΝίκοςΚάθε Τετάρτη  10:00-10:45
Στ1Καραγιωργάκη Ειρήνη Κάθε Δευτέρα 11:00-11:45
Στ2Σακέλλιος ΑπόστολοςΚάθε Τετάρτη 10:15 – 11:30
Στ3Καββαδάς ΠαναγιώτηςΚάθε Τετάρτη 12:00-12:40
Συμπλήρωση ωραρίου ΟλοήμεροΓραβάλου Ιωάννα
Κάθε Δευτέρα 12:30-13:00
Συμπλήρωση ωραρίου ΟλοήμεροΦώτης Γιώργος Κάθε Δευτέρα 12:30-13:00
Συμπλήρωση ωραρίου ΟλοήμεροΣκεμπέ ΜαρίαΚάθε Τρίτη 12:30-13:10
Εικαστικά Μπάτας Γιώργος Κάθε Παρασκευή 9:00-9:30
Θεατρικής Αγωγής Τσιαβέ ΈλεναΚάθε Τρίτη 13:15-13:45
Τμήμα Ένταξης Λεπενίτσας ΒασίληςΚάθε Τετάρτη 12:40-13:15
Τμήμα Ένταξης  Χριστοπούλου Βασιλική Κάθε Δευτέρα 12:40 – 13:15
Μουσικής Κοντώση Ζωή Κάθε Τρίτη 9:20 – 9:50
ΠληροφορικήςΤΠΕΘαλασσινού Ελένη Κάθε Τρίτη 12:40 – 13:15
Φυσικής Αγωγής Κονδύλης Κοσμάς Κάθε Παρασκευή 9:15-10:00
Φυσικής ΑγωγήςΛοΐζου ΜαρίαΚάθε Τρίτη 11:40-12:15
Αγγλικών Γεωργουσοπούλου  Τάνια Κάθε Πέμπτη 11:00-11:40
ΑγγλικώνΖυμονοπούλου Ζωή Κάθε Παρασκευή 9.50-10.30
Γαλλικών Παππά Χριστίνα
ΓαλλικώνΣτεφανοπούλου Ελένη 
ΓερμανικώνΒασιλειάδη ΜάρθαΚάθε Δευτέρα 9.00-9.15 και 10.00 -10.15
Παράλληλη Στήριξη Τζιώλα Έρρικα Κάθε Τετάρτη 12:30-13:15
Παράλληλη Στήριξη Σανιδάς Ηλίας

Η δια ζώσης επικοινωνία   θα πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με τους εκπαιδευτικούς στην ώρα της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.

Τηλέφωνο Διεύθυνσης: 2107488423

Τηλέφωνο γραφείου δασκάλων: 2107700633

Συμπληρωματικό υλικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η δύναμη είναι στους πολλούς

Ο μασκούλης

Οδηγίες για γονείς και εκπαιδευτικούς

Οδηγίες για εκπαιδευτικούς

Οδηγίες για τους μαθητές

Οδηγίες γονείς

Πολεμιστής_ασπίδα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ 2020-21

Για να δείτε την εγκύκλιο εγγραφών για το σχ. έτος 2020-2021 πατήστε εδώ

Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου εγγράφονται μαθητές- μαθήτριες που γεννήθηκαν από 1-1-2014 έως 31-12-2014 (δηλ. έχουν ηλικία έξι (6) ετών)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την εγγραφή των παιδιών σας θα πρέπει να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε και να υπογράψετε (κάτω από την υπογραφή να αναγράφεται ολογράφως και το όνομα αυτού που υπογράφει), τα παρακάτω έντυπα τα οποία υπάρχουν σε φωτοτυπία και στο σχολείο για τους γονείς που δε διαθέτουν εκτυπωτή

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής μαθητή (υπάρχει και σε έντυπη μορφή στο σχολείο.)
 2. Αποδεικτικό στοιχείο μόνιμης κατοικίας (απόδειξη Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε. ή Ε.Υ.Δ.Α.Π  ή συμφωνητικό μίσθωσης ή άλλο αποδεικτικό κατοικίας)
 3. Βιβλιάριο υγείας του παιδιού (ελέγχονται οι εμβολιασμοί-φωτοτυπία της σελίδας με το όνομα του παιδιού και των σελίδων με τα εμβόλια.)
 4. Ατομικό Δελτίο Υγείας. (Α.Δ.Υ.Μ.) (Το έντυπο το παίρνετε από το σχολείο για συμπλήρωση από παιδίατρο, ή κάντε λήψη πατώντας επάνω στον σύνδεσμο). Μπορείτε να το προσκομίστε μέχρι το άνοιγμα του σχολείου για τη νέα σχολική χρονιά
 5. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου
 6. Για το ολοήμερο πρόγραμμα, συμπληρώνετε το έντυπο-αίτηση (υπάρχει και σε έντυπη μορφή στο σχολείο).

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας λειτουργούν τμήματα ολοήμερου για τα παιδιά που οι γονείς τους εργάζονται ή είναι άνεργοι και επιθυμούν να παραμένουν μετά το τέλος του κανονικού προγράμματος. Επίσης το πρόγραμμα του Ολοήμερου μπορούν να παρακολουθούν παιδιά από τρίτεκνες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες καθώς και οικογένειες που έχουν ανάγκη στήριξης. Υπάρχει η δυνατότητα αποχώρησης στις 15.00 και στις 16.00. Η ώρα όμως που θα επιλέξετε, σύμφωνα με το νόμο, ισχύει για όλη την εβδομάδα καθώς και όλο το σχολικό έτος.

Επίσης στην ίδια Αίτηση – Δήλωση μπορείτε να δηλώσετε για την πρωινή Ζώνη του Ολοήμερου ώστε, αν δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και μας δοθεί η δυνατότητα να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πρόγραμμα Πρωινής Ζώνης (07.00 με 08.00).

Εκτός από την αίτηση – δήλωση για το Ολοήμερο, θα  μας προσκομίσετε βεβαιώσεις εργασίας  ή ανεργίας και των δύο γονέων  ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό αποδεικνύει ότι ανήκετε σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι εγγραφές θα γίνουν από 15 μέχρι 29 Μαΐου  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.30 π.μ. έως 1.30 μ.μ. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 • Παιδιά που έχουν αδελφό/ή μαθητή/τρια να το δηλώσουν για να εγγραφούν στο ίδιο σχολείο
 • Για διευκόλυνσή σας, συστήνεται οι εγγραφές να γίνονται κατόπιν τηλεφωνικού  ραντεβού στο τηλέφωνο 2107488423. Στην περίπτωση προσέλευσής σας στο σχολείο χωρίς Ραντεβού θα προηγούνται τα Ραντεβού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Λόγω των ειδικών συνθηκών και για την προφύλαξη από τη μετάδοση του COVID-19, παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε πιστά τις οδηγίες που αφορούν τον συνωστισμό σε κλειστούς χώρους- υπηρεσίες, τα σχετικά με τη χρήση της μάσκας και του αντισηπτικού, καθώς και την τήρηση των αποστάσεων. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ελπίζουμε στην άψογη συνεργασία μας.

Ζωγράφου, Μάιος 2020

Ο Διευθυντής

Γιούργας Ηλίας

εγκύκλιος

αίτηση -δήλωση εγγραφής

αίτηση -δήλωση για ολοήμερο

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

όρια διευθύνσεων

 

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους. Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι μέσω εφαρμογής).

Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας cst@minedu.gov.gr).

Κανονισμός λειτουργίας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Οδηγίες εγκατάστασης από το Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ( για μαθητές Δημοτικού)

Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο

Αρέσει σε %d bloggers: